Disclaimer – Algemene voorwaarden

MY-beautyconsult (hierna vermeldt als MY-wellness.be) is gevestigd te 3520 Zonhoven/België en kan U hier contacteren.
Door het louter gebruik maken van de portaalsite wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als adverteerder(hierna vermeldt als partner) van MY-wellness.be ga je automatisch akkoord met deze vermelde Algemene Voorwaarden & Privacy

Doel van de site:
MY-wellness.be is een informatie en zoek portaalsite. De informatie op deze portaalsite is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De informatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.
Het is niet toegestaan de deelnemende partners van MY-wellness.be ongevraagd contactformulieren te versturen, tenzij de contactformulier betrekking heeft op de desbetreffende diensten. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens onze partners en wordt door MY-wellness.be niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan.  MY-wellness.be aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door partners verstrekte informatie. Meer in het algemeen aanvaardt MY-wellness.be geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door onze deelnemende partners(adverteerders) en/of de informatie verstrekt op MY-wellness.be.

Links naar andere websites
Op deze site treft u links aan naar andere websites.MY-wellness.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite komen toe aan MY-wellness.be of haar partners. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van MY-wellness.be. geheel of gedeeltelijk, gebruiken, kopiëren of ontvreemden, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. U hebt het recht gedeeltelijk materiaal, dat afkomstig is van diverse gebieden op de Site, uit te printen en te downloaden,  uitsluitend voor eigen niet-commercieel gebruik, en uitsluitend onder de voorwaarde dat u er mee instemt geen veranderingen aan dit materiaal aan te zullen brengen of enige aanduiding van kopieerrecht of aanduidingen van eigendom van dit materiaal te zullen verwijderen.

Algemene voorwaarden
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan MY-wellness.be niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. MY-wellness.beaanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of MY-wellness.be.
MY-wellness.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
MY-wellness.be kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
MY-wellness.be garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
MY-wellness.be behoudt zich het recht om partners te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing en zonder het opgeven van redenen.
De informatie op MY-wellness.be wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Contact of vragen?
Mocht je vragen hebben dan kun je een e-mail sturen naar MY-wellness.be. Klik hier  voor het e-mailadres.

Wijzigen van Disclaimer – Algemene voorwaarden
Deze ' Disclaimer – Algemene voorwaarden ' kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen deze website bezoeken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde ' Disclaimer – Algemene voorwaarden '. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Deze Disclaimer – Algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 januari 2011